Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 15 mar 2011

Bygging på Idun

Styret viser til informasjon mottatt fra AF Gruppen angående byggearbeider på Idum tomta. Dersom beboere i Elvesiden borettslag opplever at byggearbeidene ikke følger dispensasjonen fra støyforskriftene ber styret om at man tar kontakt med styret.

Informasjon fra AF:

Arbeidene ved byggetrinn 1 skal ferdigstilles innen juli 2012. Arbeidene ved byggetrinn 2 vil pågå frem til desember 2012. Det skal oppføres totalt 200 boligenheter på tomten fordelt på seks blokker.

Arbeidstiden ved prosjektet vil fortsatt være fra mandag - torsdag 0700 - 2000 og fredager 0700 - 1630. Ved enkelte anledninger vil det forekomme arbeider på lørdager.

Vedtak angående dispensasjon fra støyforskriftene:

Bydel Sagene ved bydelsoverlegen innvilger med dette dispensasjon fra støyforskriftene for

anleggsarbeider i Lillogata 4. Dispensasjon er gitt på følgende vilkår:

  • Dispensasjonen gjelder bygge- og anleggsarbeid i Lillogata 4 i de nevnte tidsperioder.

  • Det forutsettes at støyende arbeid forsøkes begrenset i størst mulig utstrekning, gjennom valg av arbeidsmetoder og utstyr.

  • Støyende arbeider skal skje innenfor tidsrommet kl 0700-1900 på hverdager. De mest støyende arbeidsprosedyrene skal ikke starte før kl 0800.

  • For impulsiv støy (som sprenging og pigging) gjelder følgende vilkår: Arbeidet kan utføres på hverdager innenfor tidsrommet kl 0800-1600. Det bør være pauser tilsvarende 1-2 timer i løpet av arbeidsdagen.

  • Berørte naboer skal varsles om arbeidets art, varighet og antatt støynivå samt at dispensasjon er gitt. Siden dette er et langvarig prosjekt er det viktig med brev og informasjonsmøter med berørte naboer. Entreprenørs kontaktperson og telefonnummer må fremgå av nabovarselet.

  • Naboer som får sin helse alvorlig truet som følge av arbeidene skal tilbys alternativt opphold.

  • Dersom naboer får søvnen vesentlig forstyrret eller av andre grunner får sin helse alvorlig truet om arbeidene utføres slik søknaden beskrives, må virksomheten iverksette avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak kan være støyreduserende tiltak eller å tilby erstatningsbolig/ erstatningskontor mens de særlig helsetruende arbeidene pågår.

  • Utføre støymålinger for å kartlegge støynivået dersom det kommer støyklager eller henvendelser som tilsier at det bør gjøres nærmere undersøkelser.

  • Dersom det kommer klager på forhold som i dag ikke er kjent eller ved overskridelse av angitte vilkår kan bydelen trekke eller justere dispensasjonen.

  • Iverksette støvreduserende tiltak ved behov.