15 sep 2016

Eiendomsskatt

Les mer om eiendomsskatt i Oslo.

I 2016 er det besluttet å innføre eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom i Oslo. Det settes et bunnfradrag på 4 millioner kroner for boliger og fritidsboliger. Skattesatsen i 2016 er på 2 promille.

Hvor finner jeg oppdatert informasjon om eiendomsskatten i Oslo?

På Oslo kommune sine hjemmesider ligger det oppdatert informasjon om eiendomsskatten.

Søk på eiendomsskatt Oslo eller på følgende link: www.oslo.kommune.no/eiendomsskatt

Her vil du også kunne finne beregningsmodeller baser på ligningsverdi som kan gi deg svar på om du får eiendomsskatt eller ikke.

Eiendomsskatt for meg som andelseier i borettslag eller boligaksjeselskap?

Det er borettslaget/boligaksjeselskapet som eier bygningene og tomten. For borettslag og boligaksjeselskap, vil skattyteren være boligselskapet som helhet.

Det er derfor borettslaget eller boligaksjeselskapet ved styret som mottar skatteseddelen.

Eventuell eiendomsskatt skrives ut til borettslaget eller boligaksjeselskapet, som så fordeler eiendomsskatten blant sine andelseiere/aksjeeiere.

Ord og begrep – eiendomsskatt (bunnfradrag, likningsverdi etc.)

For nærmere forklaring av relevante ord og begrep knyttet til eiendomsskatt, se Oslo kommune sine hjemmesider.

Hva er en skatteseddel?

Skatteseddelen beskriver hvordan kommunen har kommet frem til netto beløpet som skattyteren skal betale. På skatteseddelen vil det fremgå informasjon om hva som er lagt til grunn for beregningen, hvilket bunnfradrag som gjelder og hvilken skattesats som anvendes på det som til slutt kalles skattegrunnlaget.

Hvem mottar skatteseddelen i boligselskapet?

For borettslag og boligaksjeselskap, vil skattyteren være boligselskapet som helhet. Dette innebærer at det er boligaksjeselskapet eller borettslaget ved styret som mottar skatteseddelen. Oslo kommune vil skrive ut skatteseddelen innen 30. juni 2016.

Faktura

Fakturaene for eiendomsskatt i 2016 skrives ut i september med forfall 1. oktober, og i oktober med forfall 1. november.

Hvordan eventuelt klage på eiendomsskatten?

Det er adgang til å klage til kommunen på utskrevet eiendomsskatt. Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker. Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det klages.

For borettslag og boligaksjeselskap må klagen sendes fra boligselskapet.

Hvis dere ønsker å klage, må det skje skriftlig, enten via digital løsning eller på papir. Fristen er 6 uker fra det seneste tidspunktet av den dagen det kunngjøres at eiendomsskattelisten er lagt ut eller dagen denne eiendomsskatteseddelen ble sendt.

Dere finner digital løsning for å klage på www.oslo.kommune.no/eiendomsskatt/klage

Vil dere sende klagen som brev, sendes den til:

Eiendomsskattekontoret

Postboks 2 St. Olavs plass

0130 Oslo

Se mer informasjon på:

https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/eiendomsskatt/

Det vil også bli publisert informasjon om eiendomsskatt på www.obos.no